Keresés
Close this search box.
Keresés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE

Pályázati kiírás:

Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér (1067 Budapest, Eötvös u 10.) pályázatot hirdet a kezelésében álló „földszinti kávézó és alagsori pinceklub, valamint a terasz és a Kamaraszínpad előtti téren vendéglátóipari kiszolgálása, üzemeltetése” tárgyában. A nyertes Pályázóval a kiíró bérleti szerződést kíván kötni a megjelölt helyiségekre vonatkozóan.

A kávézó/büfé a nyertes Pályázó részére bútorozott állapotban kerül kiadásra.

A fenti vendéglátóipari egységek üzemeltetésén túl a nyertes Pályázónak a kiíró lehetőséget biztosít az épület második emeletén lévő Terasz Büfé ideiglenes kiszolgáló pult létesítésére, valamint a kiíró üzemeltetésében található „Kamaraszínpad” előterében kiszolgáló pult létesítésére, a Pályázó saját installációjával, felépítményével való megjelenésre.

Továbbá az épület kihasználtságának és az alapító okiratban foglaltaknak függvényében Kiíró lehetőséget adhat a nyertes Pályázó számára, hogy saját rendezvényeit kiíró jóváhagyását követően megrendezhesse, ezen események feltételeiről Felek minden esetben külön megállapodást kötnek. Pályázó által szervezett rendezvény csak a kiíró jóváhagyásával, az általa biztosított helyen és időben szervezhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 1. A határidőn túl érkezett pályázatokat a kiírónak nem áll módjában elfogadni.

A pályázatot benyújtani hatályosan kizárólag papír alapon, 1 példányban, zárt borítékban, az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér titkársági irodájában (1067 Budapest, Eötvös u 10.) személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A pályázati anyagot cégszerű aláírással, valamint annak minden oldalát kézjeggyel kell ellátni.

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. október 4.

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2021. október 8.

Az elbírálási határidőt a kiíró indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

A szerződéskötés legkorábbi időpontja: 2021. október 8.

A Pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásától számítva a pályázati felhívásban meghatározott időpontig tart. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha annak ideje lejár, illetve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

A pályázatok benyújtásának feltételei:

Árra vonatkozó feltételek:

 • Vendéglátóipari helyiségek bérleti díja 170.000,- Ft/hó + áfa tekintettel a 2021-es évben a pandémia miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági körülményekre, a bérleti díj minimuma a 2022-es évtől kezdődően 200.000,- Ft/hó + áfa összegre módosul. A bérleti díj NEM tartalmazza a közüzemdíj fogyasztást.
 • A bérlő működésével kapcsolatos göngyöleg és szemét elszállításáról saját költségen gondoskodik.
 • A szerződéskötés feltétele 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, mint óvadék (kaució) megfizetése.

 

 

Egyéb feltételek:

 • Az üzemeltetésre csak természetes személyek vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetek pályázhatnak.
 • A pályázat nyelve a magyar.
 • A vendéglátóipari egységekben melegkonyhai tevékenység a bérlő saját engedélyeztetése után beszerzett engedély birtokában végezhető.
 • Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági hozzájárulásokkal a helyiség rendelkezik, a működési engedély beszerzése a Pályázó feladata, és az ezzel járó összes költség a Pályázót terheli.
 • A Pályázónak a vendéglátóipari egységek nyitva-tartását a közösségi ház mindenkori nyitva tartásához, kínálatát a programjaihoz igazodva kell biztosítania. A közösségi ház általános nyitva tartása: a hétköznap (amennyiben nincsen esti program) 9:00 és 19:00 óra között, hétvégén 9:00 és 21:00 óra között.
 • A vendéglátóipari egységek vendégforgalmi részének takarítása a bérbeadó kötelessége, a további az üzemeltetést ellátó helyiségek napi takarítása a Pályázó kötelezettsé

 

A pályázati anyag:

A pályázatok kötelező tartalmi elemei:

 • a Pályázó adatai (név, székhely, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám);
 • a Pályázó által nyújtott tervezett szolgáltatások, különösen az alábbiak:
  • a kávézó/büfé választéka és az árak (minta étel/ital választék és árlap),
  • az intézmény dolgozóinak nyújtott kedvezmény;
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás;
 • a Pályázó nyilatkozata a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról;
 • a Pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata a helyiség karbantartására, állagmegóvására;
 • a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolása;
 • a kereskedelmi tevékenység végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (ix. 29.) Korm. rendeletben foglaltak betartására tett nyilatkozat;
 • igazolás arról, hogy a Pályázó a tevékenységhez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata;
 • egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata;
 • a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, vagy képviseletről szóló igazolás másolata;
 • a hatályos társasági szerződés másolata;
 • 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy Pályázónak nem áll fenn köztartozása;
 • 30 napnál nem régebbi nyilatkozat arról, hogy a Pályázónak nem áll fenn tartozása Budapest Főváros kerületi Önkormányzatával, VI. kerületi Önkormányzat intézményével, vagy tulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben;
 • a Pályázónak az alábbiakban részletezett tartalmú szakmai bemutatkozása.

 

Szakmai bemutatkozás:

 • a Pályázó eddigi tevékenységének részletes ismertetése;
 • ellenőrizhető adatokkal feltüntetett referenciák [minimum: szerződött partner adatai (név, cím, elérhetőség), a teljesítés ideje (-tól -ig), a szerződés (szolgáltatás) tárgya, mennyisége] részletes ismertetése;
  • a büfé, kávézó egyéb szolgáltatásaira vonatkozó elképzelések;
 • a Pályázó által üzemeltetett referencia üzletek elérhetősé

 

A pályázat elbírálásának folyamata:

Az elbírálás szempontrendszere:

 • A Pályázó a pályázati felhívásban rögzített feltételeket maradéktalan teljesíti. Amennyiben a Pályázó által benyújtott anyag e követelménynek nem felel meg, a kiíró a benyújtott ajánlatot érvénytelennek tekinti, amennyiben az hiánypótlással biztosan nem orvosolható.
 • A kávézó/büfé koncepciója és a szolgáltatás színvonala illeszkedik és erősíti az intézmény stratégiai céljait, napi működését és az egyes programokat, annak megvalósítását a „Több, mint helyszín” szellemiségét ké
 • Családbarát és “környezettudatos” hozzáállás és gondolkodá
 • A nyújtott szolgáltatások minősége, különös tekintettel:
  • kínálat, választék sokszínűségére,
  • büfé kínálatának árszínvonalára,
  • az üzemeltető által nyújtott kedvezményekre,
  • a kiszolgáló személyzet megfelelő számára, szakértelmére, hozzáállására, rugalmasságára.

 

Az elbírálás során további előnyt jelent:

 • az esetleges szállítási és egyéb megrendelések minél gyorsabb teljesítése;
 • minél nagyobb vendéglátóipari vagy hasonló tevékenység végzése során szerzett tapasztalattal rendelkezik;
 • kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és azt az intézmény tevékenységi profiljának és ismertségének növelése érdekében hasznosítja.

 

A nyertes kihirdetése:

 • A pályázatok elbírálásáról az intézmény igazgatója 2021. október 8-ig dönt, az eredményről a döntést követő maximum 2 napon belül írásban tájékoztatja a pályázó
 • A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 5 napon belül köteles a pályázat kiírójával szerződést kötni, és a büfé üzemeltetését legkésőbb 2021. október 18-án megkezdeni.
 • A Terézváros Kulturális Nonprofit Zrt fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Pályázattal kapcsolatos információ a +36 1 690 0970 telefonszámon kérhető 9:00 és 15:00 óra közö vagy írásban a titkarsag@eotvos10.hu címen.
 • A helyiség megtekintésére a kiíró lehetőséget biztosít előzetes időpont egyeztetést követően 2021. szeptember 17 és 24. közö

 

Egyéb rendelkezések:

Kiíró érvénytelennek tekinti az ajánlatot, ha nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Ha a pályázati eljárás nyertesével a szerződéskötés az erre nyitva álló határidő elteltével nem jön létre, avagy a megkötött szerződést a nyertes nem, avagy hibásan teljesíti, és emiatt az intézmény a szerződést felmondja vagy a szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntetik, akkor a Terézvárosi Nonprofit Zrt, mint bérbeadó jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani és új pályázati eljárást kiírni.

 

Budapest, 2021.szeptember 15.

Gálvölgyi Dóra

vezérigazgató

Scroll to Top

 Kedves Vendégeink!

Az Eötvös10 Művelődési Ház június 9-én, vasárnap, a választás napján szavazóhelyiségként funkcionál. Ezen a napon nem lesznek programok a házban, a kiállítások sem látogathatóak! Megértésüket köszönjük!

Sweet 90s multikulti farsang az Eötvös10-ben

Február 3. 20.30

Tisztelt érdeklődők!

Ma esti, december 7-i LEHETETLEN – Hajnóczy Soma estünk betegség miatt elmarad! Megértésüket köszönjük!